ติดต่อเต็นท์

มิตรภาพยานยนต์

53/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู

อ.เมือง จ.ลำปาง

054-228689 , 089-1912959 , 089-1915069